İŞ KAZASI TAZMİNATI

Bir işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bir kişinin yaralanması veya ölümüne sebebiyet veren veya ruhsal açıdan zarara uğramasına vesile olan kazalara iş kazası denmektedir. İş kazası geçiren kişiler; yaralanmaları halinde iş gücü kaybı (geçici veya sürekli iş göremezlik) tazminatı, hayatlarını kaybetmeleri halinde ise yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. İş kazalarından kaynaklı tazminat davalarında dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlar.

İŞ KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN TALEP EDEBİLECEĞİ TAZMİNATLAR

1- İş Gücü Kaybı Tazminatı

Meydana gelen iş kazasında işçi, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir ya da hayatını kaybedebilir. Geçici olarak iş göremez hale gelen işçi, bir süreliğine çalışamayacak hale gelebilir ve çalışamadığı sürelerde maaşını alamayacağı için kazanç kaybına uğrayabilir. Geçici olarak iş göremez hale gelen işçilerin maddi kayıpları, iş göremezlik ödeneği tarafından karşılanır. %10 oranının üzerinde iş gücü kaybına uğrayan işçiler, kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçi durumundadır. SGK tarafından kendilerine iş göremezlik aylığı bağlanır. Kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçiler, işverenden maddi-manevi tazminat talep etme hakkına sahiptirler. İşçiye ödenecek tazminat, işverenin kusur oranına ve işçinin iş gücü kaybı oranlarına göre hesaplanır. İş gücü kaybı tazminatına ilişkin davalar, işverene ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılır.

2- Geçici İş Göremezlik

Sigortalının iş kazası geçirmesi durumunda veya meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından müfettişler yetkilen dirilir ve SGK nezdinde iş kazası dosyası açılır. İş kazası geçiren işçinin sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde işçinin geçici olarak çalışamama haline geçici iş göremezlik denir. İş kazası geçiren işçinin kaza nedeniyle aldığı raporda belirtilen süreler boyunca işçi çalışamamakta ve gelir kaybı yaşamaktadır. Yaşanan bu kayıp için raporda öngörülen süreler boyunca SGK tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği verilir.  Geçici iş göremezlik ödeneği, adından da anlaşılacağı gibi iş göremezlik halinin sürekli değil geçici olması durumlarında işçiye ödenir.

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş kazaları maalesef kimi zaman ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazasında, hayatını kaybeden işçinin yakınları, vefat eden işçinin maddi desteğinden yoksun kalırlar. Vefat eden işçi yakınlarının, yoksun kaldıkları maddi desteği alabilmek için işverene ve/veya iş kazasında kusuru bulunanlara karşı açabilecekleri dava türü destekten yoksun kalma tazminat davasıdır.

İş kazasında hayatını kaybeden işçinin eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları, 22 yaşından küçük kız çocukları, anne ve babası ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimseler örneğin resmi nikahı bulunmayan imam nikahlı eşi destekten yoksun kalma tazminat davasını hukuken açma hakkına sahiptirler. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler.

Kaza tazminatı hakkınızın ne kadar olduğunu hesaplamak için hemen Başvurun.

Derneğimiz Bir çok alanda hizmet sağlamaktadır.

4- Manevi Tazminat

Oluşan iş kazası sonucunda vefat eden veya sakatlanan işçi (sakatlanma halinde işçinin bizzat kendisi, ölüm halinde ölen işçinin yakınları) yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntının biraz da olsa azalması amacıyla manevi tazminat talep etme hakları vardır. Manevi tazminat davaları işveren ve olayda kusuru bulunan diğer kişi veya kurumlara karşı açılabilir.

 

**Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, işçinin işyerinde veya işyerine ait yerlerde ve kazanın mesai saatleri içinde çalışırken olmuş olması gerekmektedir. İşbu kaza sonucunda işçide bedenen veya psikolojik olarak bir zararın oluşması gerekir.

 

NOT: Bir işyerinde çalışan işçinin sigortası yapılmamış ise dernek bünyemizde bulunan uzman hukukçularımız öncelikle mağdurun sigortalı çalıştığına dair tespit davası açar, sigortalı çalıştığı tespit edildikten sonra gerekli tazminat davası açılır.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

İş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında, 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konudur.  Zamanaşımı süresi, (işçinin vefatı halinde) destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin davalarda, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlar. İş gücü kaybı tazminatlarına ilişkin davalarda ise, kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı günden itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlar. İş kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilebilmesi için, belirtilen süreler içerisinde mutlaka dava açılması gerekir. Aksi takdirde süreler geçtikten sonra dava hakkı da tazminat talep etme hakkı da ortadan kalkar.